สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐนนท์  สาลี
 
1. นางแน่งน้อย  สมสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงมาลิษา  แย้มกลิ่น
 
1. นางธนารัตน์  สาลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายตะวัน  มาสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัทรินันท์  ผุดผาย
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  จงเสริมกลาง
2. เด็กชายธนภูมิ  คชสิทธิ์
3. เด็กชายวัชรากร  สิมดี
 
1. นางสาววรนุช  ศิริล้วน