สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนฤมล  มโนรส
2. เด็กชายมนูญ  บัวแย้ม
3. เด็กชายศุภกิจ  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลอยมาลัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุศดี
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์