สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐนนท์  สาลี
 
1. นางแน่งน้อย  สมสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงมาลิษา  แย้มกลิ่น
 
1. นางธนารัตน์  สาลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภู่แสร์
 
1. นางนิรมล  จงปัตนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนฤมล  มโนรส
2. เด็กชายมนูญ  บัวแย้ม
3. เด็กชายศุภกิจ  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชิษณุชา  สุวรรณ
2. เด็กชายเจม  พื้นผา
 
1. นางแน่งน้อย  สมสอาด
2. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แสงสว่าง
2. เด็กชายสมหวัง  แสงสว่าง
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลอยมาลัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุศดี
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงlสุปราณี  เกตุวิทย์
2. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่เล้า
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 31 1. เด็กชายตะวัน  มาสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัทรินันท์  ผุดผาย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คชสิทธิ์
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ราศรี
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ภู่แสร์
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นครชะ
2. เด็กชายธีรภทร  ปลื้มกลาง
 
1. นางนิรมล  จงปัตนา
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  จงเสริมกลาง
2. เด็กชายธนภูมิ  คชสิทธิ์
3. เด็กชายวัชรากร  สิมดี
 
1. นางสาววรนุช  ศิริล้วน