สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษา
2. เด็กหญิงกัญธิมา  เต็มรัมย์
3. เด็กหญิงกานต์สินี  เกวิรัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลยชล
5. เด็กชายณัฐเกียรติ  ฉันททิวากร
6. เด็กชายธนพชร  ศุภรุจิวงศ์
7. เด็กชายธีรพงศ์  เผ่าพลทอง
8. เด็กชายธีรพงศ์  นิลโสกเชือก
9. เด็กชายนนทวัฒน์  ยิ่งประเสริฐ
10. เด็กชายปิ่นภพ  พิลึก
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรสว่าง
12. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพ็งแสง
13. เด็กชายศักดิ์รินทร์  อินทชัย
14. เด็กหญิงสุชาดา  พรมสวัสดิ์
15. เด็กชายอพิเชษฏ์  จมจา
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  หมื่นฤทธิ์
17. เด็กหญิงอรัญญา   ลาดี
18. เด็กหญิงเบญญา  อ่อนคำ
19. เด็กชายเมษา  ก้านพลู
20. เด็กชายเมืองแมน  เพ็แสง
 
1. นางศิริพร  เขยิน
2. นางอวยพร  เกิดบุญ
3. นางอัมพร  เกียรติ์ทวีมั่นคง
4. นางสาวกัลยา  ทองสร้อย
5. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  ชัยวุฒิศาสตร์
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริษา  คำนวณ
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง