สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพุทรา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แดงฉาน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นสาร
5. เด็กหญิงสุรางคนา  คงภักดี
 
1. นางอวยพร  เกิดบุญ
2. นางอัมพร  เกียรติทวีมั่นคง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ศิริบรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิมานทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผะวาผักแว่น
4. เด็กหญิงธนาภา  รังศิลา
5. เด็กหญิงรินรดี  ทองคำ
 
1. นางอวยพร  เกิดบุญ
2. นางศิริพร  เขยิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรปพา  อยู่พร้อม
2. เด็กหญิงสุภัทรา  คชารัตน์
 
1. นายชำนิ  แดงประเสริฐ
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวาเลนรักษ์  พูนเพ็ง
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรัญญา  ลาดี
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาสิงห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิมานทอง
3. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรโชติ
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
2. นายชำนิ  แดงประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายปาราเมศ  มูลสิน
2. เด็กชายวรชิต  ทองก้อน
3. เด็กชายอนุสรณ์  หมวกไสว
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
2. นายชำนิ  แดงประเสริฐ