สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
 
1. นางสาววนิดา  วชิรศักดิ์โสภานะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  แหวเมือง
2. เด็กหญิงจิรวดี  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงชลนิภา  สีลาพัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มหิชาติ
5. เด็กหญิงนัสชา  มหิชาติ
6. เด็กหญิงนิภาดา  จันเพ็ชร์
7. เด็กหญิงปนัดดา  สีลาพัด
8. เด็กหญิงสายธาร  ดวงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอรสา  หมวกไสว
10. เด็กหญิงอัณธิมา  ทาทอง
 
1. นางศิริพร  เขยิน
2. นางอวยพร  เกิดบุญ
3. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงสุภชาวัลคุ์  คงสมเพียร
 
1. นางสาววาสนา  ใจชื่น
2. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชมเดือน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงนาทร
 
1. นายสราวุฒิ  แก้วสถิตย์
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สระตังโหมง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วโสภา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สมสนิท
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์
2. นางสาวธนิกานต์  เรืองโพธิ์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกันยาณัฐ์  แผ่นทอง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์