สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนภัสร  นวรัตน์
 
1. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฐิตะวสันต์
 
1. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.89 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปรมินทร์  ขาวหนู
2. เด็กชายแก้ว  โคกณรงค์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.17 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายทิวัตถ์  จันทาสี
2. เด็กชายโอฬาริกษ์  ระวิยพานิชย์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติธัช  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรสังข์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณภัทร  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายธนชาติ  วารินทร์
 
1. นางสาวกัลยา  ทองสร้อย
2. นางบุตรี  รังสิยีรานนท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ไวยารัตน์
 
1. นางสาววาสนา  ใจชื่น
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุนทโรทก
2. เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นสากล
 
1. นายสราวุฒิ  แก้วสถิตย์
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์