สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
 
1. นางสาววนิดา  วชิรศักดิ์โสภานะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนภัสร  นวรัตน์
 
1. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญธิมา  เต็มรัมย์
 
1. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฐิตะวสันต์
 
1. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.89 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปรมินทร์  ขาวหนู
2. เด็กชายแก้ว  โคกณรงค์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.17 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายทิวัตถ์  จันทาสี
2. เด็กชายโอฬาริกษ์  ระวิยพานิชย์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายกิตติธัช  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรสังข์
 
1. นางลัดดา  คำฟ้า
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพุทรา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แดงฉาน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นสาร
5. เด็กหญิงสุรางคนา  คงภักดี
 
1. นางอวยพร  เกิดบุญ
2. นางอัมพร  เกียรติทวีมั่นคง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ศิริบรรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วิมานทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผะวาผักแว่น
4. เด็กหญิงธนาภา  รังศิลา
5. เด็กหญิงรินรดี  ทองคำ
 
1. นางอวยพร  เกิดบุญ
2. นางศิริพร  เขยิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษา
2. เด็กหญิงกัญธิมา  เต็มรัมย์
3. เด็กหญิงกานต์สินี  เกวิรัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลยชล
5. เด็กชายณัฐเกียรติ  ฉันททิวากร
6. เด็กชายธนพชร  ศุภรุจิวงศ์
7. เด็กชายธีรพงศ์  เผ่าพลทอง
8. เด็กชายธีรพงศ์  นิลโสกเชือก
9. เด็กชายนนทวัฒน์  ยิ่งประเสริฐ
10. เด็กชายปิ่นภพ  พิลึก
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรสว่าง
12. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพ็งแสง
13. เด็กชายศักดิ์รินทร์  อินทชัย
14. เด็กหญิงสุชาดา  พรมสวัสดิ์
15. เด็กชายอพิเชษฏ์  จมจา
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  หมื่นฤทธิ์
17. เด็กหญิงอรัญญา   ลาดี
18. เด็กหญิงเบญญา  อ่อนคำ
19. เด็กชายเมษา  ก้านพลู
20. เด็กชายเมืองแมน  เพ็แสง
 
1. นางศิริพร  เขยิน
2. นางอวยพร  เกิดบุญ
3. นางอัมพร  เกียรติ์ทวีมั่นคง
4. นางสาวกัลยา  ทองสร้อย
5. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณภัทร  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายธนชาติ  วารินทร์
 
1. นางสาวกัลยา  ทองสร้อย
2. นางบุตรี  รังสิยีรานนท์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  แหวเมือง
2. เด็กหญิงจิรวดี  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงชลนิภา  สีลาพัด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มหิชาติ
5. เด็กหญิงนัสชา  มหิชาติ
6. เด็กหญิงนิภาดา  จันเพ็ชร์
7. เด็กหญิงปนัดดา  สีลาพัด
8. เด็กหญิงสายธาร  ดวงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงอรสา  หมวกไสว
10. เด็กหญิงอัณธิมา  ทาทอง
 
1. นางศิริพร  เขยิน
2. นางอวยพร  เกิดบุญ
3. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิรปพา  อยู่พร้อม
2. เด็กหญิงสุภัทรา  คชารัตน์
 
1. นายชำนิ  แดงประเสริฐ
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงวาเลนรักษ์  พูนเพ็ง
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรัญญา  ลาดี
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาสิงห์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิมานทอง
3. เด็กชายศราวุฒิ  สุนทรโชติ
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
2. นายชำนิ  แดงประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายปาราเมศ  มูลสิน
2. เด็กชายวรชิต  ทองก้อน
3. เด็กชายอนุสรณ์  หมวกไสว
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
2. นายชำนิ  แดงประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์ธีรา  ชัยวุฒิศาสตร์
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริษา  คำนวณ
 
1. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ไวยารัตน์
 
1. นางสาววาสนา  ใจชื่น
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงสุภชาวัลคุ์  คงสมเพียร
 
1. นางสาววาสนา  ใจชื่น
2. นางสาวจุฬารัฐ  ปะกะตัง
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุนทโรทก
2. เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นสากล
 
1. นายสราวุฒิ  แก้วสถิตย์
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  ชมเดือน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงนาทร
 
1. นายสราวุฒิ  แก้วสถิตย์
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
24 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชมเดือน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงนาทร
 
1. นายสราวุฒิ  แก้วสถิตย์
2. นายณรงค์  บุตรสิงห์
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สระตังโหมง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วโสภา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  สมสนิท
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์
2. นางสาวธนิกานต์  เรืองโพธิ์
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกันยาณัฐ์  แผ่นทอง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์