สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสมบัติ  พยัคฆ์พรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.18 ทอง 7 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  แผ่นผา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เมืองอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  คำสระคู
2. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แสงโต
2. เด็กหญิงใบเฟริน์  ห้องแก้ว
 
1. นางสมจิตร  แก้วมรกต
2. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เจริญสุข
 
1. นายธวัช  พาที
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งกล่อม
 
1. นายธวัช  พาที
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงรินรดี  คำพุ่ม
 
1. นายธวัช  พาที
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนกร  ช้างสุวรรณ
 
1. นายธวัช  พาที
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  อรุณศรี
2. เด็กหญิงรินระดี  คำพุ่ม
 
1. นางนันทนา  พาที
2. นางสาวสมบัติ  พยัคฆ์พรม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เกตุแจ่ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นางนันทนา  พาที
2. นายธวัช  พาที
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิทย์  เทศทอง
2. เด็กชายวงศกร  เมฆหมอก
3. เด็กชายวัชรวิทย์  อาจจอง
 
1. นายธวัช  พาที
2. นางนันทนา  พาที
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เป๊ะยัง
2. เด็กชายนิติพงษ์  แดงฉาน
3. เด็กชายเหมวิทย์  คงสมบรูณ์
 
1. นายธวัช  พาที
2. นางนันทนา  พาที
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายธวัช  พาที
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายธวัช  พาที
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นายธวัช  พาที
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นายสมหมาย  ทองแดงเจือ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันชัย  รอดภัย
 
1. นายธวัช  พาที
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สาวัตถี
 
1. นายธวัช  พาที