สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายมนัส  โต๊ะศิลา
2. เด็กหญิงวริศา  รุณจำรัส
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารินทร์  อินทร์น้อย
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  ชูรัตน์
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกพจน์  จันทร์สง่า
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เรืองบุญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิพร  แสงทอง
4. เด็กหญิงสุนทรี  เรืองนารี
5. เด็กชายอรรถพล   สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
2. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  สุขีรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สวยสุข
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ตามประยูร
2. เด็กชายอรรถพล  สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  น้อยรัศมี
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจักกริช  น้อยทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองนารี
3. เด็กหญิงสุธิพร  มากมี
 
1. นายไพฑูรย์  มณีวัฒน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนภิรมย์
2. เด็กหญิงสุธิตา  น้อยทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เอี่ยมดารา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีวัฒน์