สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สันติปาตี
 
1. นางอุไรวรรณ  พิชพืชพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เผือกหอม
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัติมาภรณ์  เอี่ยมสิทธิ์
2. เด็กชายพันธกานต์  ศรีจันทา
3. เด็กชายสุนันทร  มากมี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลิศสงคราม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.46 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำพรหม
2. เด็กชายอนันต์ชัย  จรเสถียร
 
1. นายอนุชิต  พรเจริญจิตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายภูฤทธิ์  สันติปาตี
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายเถลิงรัตน์  คันธมาท
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณ
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นาน้ำเชี่ยว
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงสุนทรี  เรืองนารี
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจนวล
2. เด็กหญิงเบศจมาศ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์