สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วกัณหา
2. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสิทธิ์
3. เด็กชายสันติ  พรมศิลา
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอรวิภา  รสจันทร์
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวิภา  รสจันทร์
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ย้ำพลาย
2. เด็กหญิงปลายฝัน  มาให้ทรัพ์ย
3. เด็กหญิงสอนมาลี  สีโนนราด
 
1. นางสาวสุพัตรา  ช้างพินิจ
2. นางจีรนันทร์  จูปรางค์