สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอำนวย  สาทิพจันทร์
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  รามอ้น
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนุชนารถ  บันเทาทุกข์
2. เด็กหญิงเกสรา  บานชื่น
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชัยธวัช  ตู้สมบัติ
 
1. นางประภาพร  พวงใบดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เผือกหอม
 
1. นางประภาพร  พวงใบดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศักดิ์ดา  บำเพ็ญบุญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ทาสาน
 
1. นายอนุชิต  พรเจริญจิตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีรภัทร  แย้มบุญชม
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปราณี  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ย้ำพลาย
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายจรัญ  จูปรางค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจินดาวอน  สีโนนราด
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  เรืองเกศา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายจรัญ  จูปรางค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสุนันทร  มากมี
2. เด็กชายเปรมกมล  โกมินทร์
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ชูจิตร์
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัฐพร  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุทธิพร  มากมี
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อัตพันธ์
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  แสงทอง
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก