สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สันติปาตี
 
1. นางอุไรวรรณ  พิชพืชพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอำนวย  สาทิพจันทร์
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เผือกหอม
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  รามอ้น
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนุชนารถ  บันเทาทุกข์
2. เด็กหญิงเกสรา  บานชื่น
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตสิตา  คนเที่ยง
 
1. นางอุไรวรรณ  พิชพืชพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชัยธวัช  ตู้สมบัติ
 
1. นางประภาพร  พวงใบดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เผือกหอม
 
1. นางประภาพร  พวงใบดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัติมาภรณ์  เอี่ยมสิทธิ์
2. เด็กชายพันธกานต์  ศรีจันทา
3. เด็กชายสุนันทร  มากมี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลิศสงคราม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.46 เงิน 11 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำพรหม
2. เด็กชายอนันต์ชัย  จรเสถียร
 
1. นายอนุชิต  พรเจริญจิตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศักดิ์ดา  บำเพ็ญบุญ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ทาสาน
 
1. นายอนุชิต  พรเจริญจิตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรทวี  เกาเล็ก
2. เด็กชายโสธร  มีสุข
 
1. นายอนุชิต  พรเจริญจิตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายมนัส  โต๊ะศิลา
2. เด็กหญิงวริศา  รุณจำรัส
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายภูฤทธิ์  สันติปาตี
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายเถลิงรัตน์  คันธมาท
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพารินทร์  อินทร์น้อย
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณ
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีรภัทร  แย้มบุญชม
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  ชูรัตน์
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปราณี  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ย้ำพลาย
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายจรัญ  จูปรางค์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจินดาวอน  สีโนนราด
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  เรืองเกศา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายจรัญ  จูปรางค์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสุนันทร  มากมี
2. เด็กชายเปรมกมล  โกมินทร์
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกพจน์  จันทร์สง่า
 
1. นายจรัญ  จูปรางค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ชูจิตร์
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นาน้ำเชี่ยว
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เรืองบุญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พาเพ็ง
3. เด็กหญิงศศิพร  แสงทอง
4. เด็กหญิงสุนทรี  เรืองนารี
5. เด็กชายอรรถพล   สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
2. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัฐพร  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุทธิพร  มากมี
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อัตพันธ์
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  แสงทอง
 
1. นางสาวนิศาชล  งามประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วเหล็ก
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วกัณหา
2. เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสิทธิ์
3. เด็กชายสันติ  พรมศิลา
 
1. นางนันท์นภัส  วงศ์สุรินทร์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงสุนทรี  เรืองนารี
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  สุขีรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สวยสุข
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ตามประยูร
2. เด็กชายอรรถพล  สาทิพจันทร์
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  น้อยรัศมี
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจนวล
2. เด็กหญิงเบศจมาศ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอรวิภา  รสจันทร์
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวิภา  รสจันทร์
2. เด็กหญิงอรอุษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจักกริช  น้อยทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองนารี
3. เด็กหญิงสุธิพร  มากมี
 
1. นายไพฑูรย์  มณีวัฒน์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ่อนภิรมย์
2. เด็กหญิงสุธิตา  น้อยทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เอี่ยมดารา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีวัฒน์
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธีระพงษ์  อินพลา
2. เด็กชายนัทธพงค์  ช้างสุวรรณ
3. เด็กชายพงศกร  เอี่ยมสิทธิ์
 
1. นางจีรนันทร์  จูปรางค์
2. นางสาวสุพัตรา  ช้างพินิจ
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ย้ำพลาย
2. เด็กหญิงปลายฝัน  มาให้ทรัพ์ย
3. เด็กหญิงสอนมาลี  สีโนนราด
 
1. นางสาวสุพัตรา  ช้างพินิจ
2. นางจีรนันทร์  จูปรางค์