สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายสรยุทธ  เติมเพชร
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรณิชา  กิติรัชโภคิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรกมล  อัฐมาลา
 
1. นางปิยะวรรณ  ชาสะอาด