สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนาลิตา  แสงเพ็ง
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนนทิญา  เขียวมณีนิล
 
1. นางสาหร่าย  พุ่มบัว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  คชขันต์
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงประภาพร  ผิวนวล
2. เด็กหญิงอลิสา  สุทธิวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 1. เด็กชายกมล  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีสัตย์
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิติรัชโภคิน
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัตตุลี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  อุดขาว
3. เด็กหญิงยลดา  โพธิ์มี
 
1. นางสาหร่าย  พุ่มบัว
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายวุฒิญา  มาพร
2. เด็กชายสิรภพ  แก้วชาติ
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ต้นเกตุ
 
1. นางสาวพัชชาญา  ช่างไม้
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มพรม
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ม่วงน้อยเจริญ
3. เด็กหญิงอัญญาภา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวพัชชญา  ช่างไม้
2. นางปิยะวรรณ  ชาสะอาด