สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  จันทร์ชัยฉัตร
 
1. นางยุพิน  ศรีสุพรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนิสร  หมู่ขำ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  บุตรโสม
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หรั่งกรุ่น
2. เด็กชายอานุภาพ  พรมเสนา
 
1. นายณธวัชชัย  หนีภัย
2. นางเพ็ญศรี  ผลแย้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรจิรา  ลาตวงษ์
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สาดบางเคียน
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พนารินทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนลพรรณ  หอยสังข์
2. เด็กหญิงลลิตา  พรมเสนา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงปภาวดี  หอมเกษร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประทิน
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์