สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนาลิตา  แสงเพ็ง
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  พงษ์จิบนิตย์
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  จันทร์ชัยฉัตร
 
1. นางยุพิน  ศรีสุพรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนนทิญา  เขียวมณีนิล
 
1. นางสาหร่าย  พุ่มบัว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  คชขันต์
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงประภาพร  ผิวนวล
2. เด็กหญิงอลิสา  สุทธิวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนิสร  หมู่ขำ
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  บุตรโสม
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หรั่งกรุ่น
2. เด็กชายอานุภาพ  พรมเสนา
 
1. นายณธวัชชัย  หนีภัย
2. นางเพ็ญศรี  ผลแย้ม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 1. เด็กชายกมล  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีสัตย์
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรจิรา  ลาตวงษ์
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิติรัชโภคิน
 
1. นายสานันท์  รื่นไว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปัตตุลี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  อุดขาว
3. เด็กหญิงยลดา  โพธิ์มี
 
1. นางสาหร่าย  พุ่มบัว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายสรยุทธ  เติมเพชร
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สาดบางเคียน
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พนารินทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรณิชา  กิติรัชโภคิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนลพรรณ  หอยสังข์
2. เด็กหญิงลลิตา  พรมเสนา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  สาแก้ว
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงปภาวดี  หอมเกษร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประทิน
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายวุฒิญา  มาพร
2. เด็กชายสิรภพ  แก้วชาติ
 
1. นางสาวกฤษณา  บำรุงราษฎร์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงบัณทิตา  ต้นเกตุ
 
1. นางสาวพัชชาญา  ช่างไม้
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มพรม
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ม่วงน้อยเจริญ
3. เด็กหญิงอัญญาภา  โสภณรัตน์
 
1. นางสาวพัชชญา  ช่างไม้
2. นางปิยะวรรณ  ชาสะอาด
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรกมล  อัฐมาลา
 
1. นางปิยะวรรณ  ชาสะอาด