สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังยาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงฐิติมน   เติมดี
 
1. นางบุศยา   ไวพยาบาล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพิชิตชัย   โซสูงเนิน
 
1. นางสาวอรทัย   ท่อนทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชนะชัย  โซสูงเนิน
2. เด็กชายสิบทิศ  คชกุล
 
1. นางประภัสสร   กรอบเพ็ชร์
2. นางสาวอรทัย   ท่อนทอง
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงณูรียา   ดอกไม้
 
1. นางสาววัชราภรณ์   สังข์ป้อม