สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนมน  นาวัน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ผันผ่อน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 1. เด็กชายดนุศร  นาวัน
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองพระพักตร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ภูมาพันธ์
 
1. นายภานุมาศ  เผือกขันหมาก