สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเจริญใส
2. เด็กหญิงดาราพร  ทานะมัย
 
1. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สมจิตร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นใจ
 
1. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต