สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศิลายุทธ  ปิยะกุล
 
1. นางลฎาภา  รักษาภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงพรรณนภา  สุดเสถียร
 
1. นางสำเริง  ถาวรทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.74 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญวิเศษ
2. เด็กชายวัชระ  รัตนวงค์
 
1. นายธงไชย  โพธิประเสริฐ