สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศิลายุทธ  ปิยะกุล
 
1. นางลฎาภา  รักษาภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงพรรณนภา  สุดเสถียร
 
1. นางสำเริง  ถาวรทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.74 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญวิเศษ
2. เด็กชายวัชระ  รัตนวงค์
 
1. นายธงไชย  โพธิประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.31 เงิน 29 1. เด็กหญิงปณิดา  อ่อนผา
 
1. นางสำเริง  ถาวรทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฐิติกร  ใจปันวงค์
 
1. นายจรูญ  รักษาภัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำนา
 
1. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วเจริญใส
2. เด็กหญิงดาราพร  ทานะมัย
 
1. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สมจิตร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นใจ
 
1. นายเสนีย์  ศรีภานุมาต
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาพรหม
2. เด็กชายธวัชชัย  คงมณี
 
1. นางสำเริง  ถาวรทรัพย์