สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวนฤมล  สว่างแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  บัวศรี
 
1. นางสาวนฤมล  สว่างแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุมาริน  พิมพ์ประไพ
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัดกำดัด
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยณรงค์  โสณายะ
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รุ่งสาง
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  เวชสิทธิ์
2. เด็กชายเกรียงไกร  บัวทอง
 
1. นางสาวนฤมล  สว่างแก้ว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกวิน  นาคใยธรรม
 
1. นางสาววรรณภา  เคารพรัตน์