สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจงชนะ  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาพร  อุทศรี
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงนันทิดา  โทหนองตอ
3. เด็กหญิงปภัสรา  โยธา
4. เด็กหญิงพรรณนิษา  บังเกิด
5. เด็กชายภูเบศร  บุญมี
6. เด็กชายยุทธพงษ์  หมอคง
7. เด็กชายวีระพงษ์  สีทา
8. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเซือง
9. เด็กชายสหรัฐ  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กชายสุกฤษณ์  เสมอใจ
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวขาว
12. เด็กหญิงอรวรรณ  มะทา
13. เด็กชายอัมรินทร์  บุญท้วม
14. เด็กหญิงอารียา  ระดมสุข
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กระจ่างศรี
 
1. นางนัฏฐา  สมบัติศรีเจริญ