สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจงชนะ  ปานดำ
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาพร  อุทศรี
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พุฒซ้อน
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชจิรา  แก้วเซือง
2. เด็กชายภูมิสิทธิ์  อุทศรี
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สงเคราะห์
 
1. นางนัฎฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  เสือเอ๋ง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  มีมาเจริญดี
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรศิริ
2. เด็กชายเมฆภัฒน์  สูนยี่ขัน
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงนันทิดา  โทหนองตอ
3. เด็กหญิงปภัสรา  โยธา
4. เด็กหญิงพรรณนิษา  บังเกิด
5. เด็กชายภูเบศร  บุญมี
6. เด็กชายยุทธพงษ์  หมอคง
7. เด็กชายวีระพงษ์  สีทา
8. เด็กหญิงศศิธร  แก้วเซือง
9. เด็กชายสหรัฐ  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กชายสุกฤษณ์  เสมอใจ
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวขาว
12. เด็กหญิงอรวรรณ  มะทา
13. เด็กชายอัมรินทร์  บุญท้วม
14. เด็กหญิงอารียา  ระดมสุข
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กระจ่างศรี
 
1. นางนัฏฐา  สมบัติศรีเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เกตุสุวรรณ
2. เด็กชายพงศกร  สิงห์บัวพา
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายธัญญภรณ์  พุุดซ้อน
2. เด็กชายภานุพงษ์  ฉิมยาม
 
1. นางสาวสำอางค์  เกตุสุวรรณ์
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 44 1. เด็กชายสุธีร์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางชญาดา  มีเนตรทิพย์