สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทตวรรณ  จิระคุณาภรณ์
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  คงกพี่
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  จอมสระน้อย
3. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์ที
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
2. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  มาสศาลา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  สายคำภา
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  รอดทองดี
2. เด็กหญิงชญานัน  มูลสาร
3. เด็กชายชานน  สมหวังได้
4. เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
5. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
7. เด็กหญิงสาลิกา  พูลสมบัติ
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
9. เด็กชายอนุศักดิ์  โกจินอก
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิศา  เกษมณีย์
2. เด็กหญิงวิชุอร  คันทา
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัจจพล  การรุ่งเรือง
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก