สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกฤติยา  สินขุนทด
2. เด็กชายอิทธิ  รังแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  จันทรบุบผา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีประหลาด
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนุชนารถ  นมขุนทด
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  แล่นเชย
2. เด็กหญิงหยดน้ำ  ครูห้วย
 
1. นายวิศาล  ฉายากุล