สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พูลพงษ์
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.11 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรไนย  สร้อยจิตร
2. เด็กชายไนยชน  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  คันทา
2. เด็กชายภูฤทธิเดช  โกจินอก
 
1. นายวิศาล  ฉายากุล
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สพร
2. เด็กชายธนกร  โฉมงาม
3. เด็กชายวิรัตน์  กิ่งชา
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
2. นายวิศาล  ฉายากุล