สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอรทัย  ทิโสภา
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอมลธิรา  อมรชัย
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศุภาพร  เลิศพัฒนาทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายยศนันท์  สมพลกรัง
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์  ทองยอน
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  มุ่งซ้อนกลาง
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  งามจันทร์
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกฤตพจน์  เทียนถวาย
 
1. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสลิยา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงใหม่  ปู่วิ
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกษมกิจเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ญาณสิงห์
3. เด็กหญิงสมหญิง  ศรอินทร์
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุษบา  หมวดมหิงห์
2. เด็กหญิงภุมริน  นาราช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยอดปรางค์
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจตุพล  ปังสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุธ  แสนพร
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปัญจะ  สอดศรี
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายวทัญู  โปรยทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  โกจินอก
 
1. นายธีรยุทธ  รักษารมย์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธวัชชัย  นามเลิศ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงค์โสด
 
1. นายธีรยุทธ  รักษารมย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ในสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จาบจันทึก
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ