สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พูลพงษ์
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอรทัย  ทิโสภา
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงอมลธิรา  อมรชัย
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทตวรรณ  จิระคุณาภรณ์
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง
 
1. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงศุภาพร  เลิศพัฒนาทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายยศนันท์  สมพลกรัง
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์  ทองยอน
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  คงกพี่
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  จอมสระน้อย
3. เด็กหญิงอทิตยา  วงษ์ที
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
2. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  มุ่งซ้อนกลาง
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  งามจันทร์
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายกฤตพจน์  เทียนถวาย
 
1. นางสาวขวัญกมล  วิวัฒน์วรธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสลิยา  มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงใหม่  ปู่วิ
 
1. นางวิมล  ไวยโภคา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกษมกิจเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ญาณสิงห์
3. เด็กหญิงสมหญิง  ศรอินทร์
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบุษบา  หมวดมหิงห์
2. เด็กหญิงภุมริน  นาราช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยอดปรางค์
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  มาสศาลา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วลือ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  สายคำภา
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.11 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรไนย  สร้อยจิตร
2. เด็กชายไนยชน  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจตุพล  ปังสันเทียะ
2. เด็กชายสราวุธ  แสนพร
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปัญจะ  สอดศรี
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสาวสมถวิล  โกจินอก
2. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกฤติยา  สินขุนทด
2. เด็กชายอิทธิ  รังแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  จันทรบุบผา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายวทัญู  โปรยทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  โกจินอก
 
1. นายธีรยุทธ  รักษารมย์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธวัชชัย  นามเลิศ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สงค์โสด
 
1. นายธีรยุทธ  รักษารมย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  รอดทองดี
2. เด็กหญิงชญานัน  มูลสาร
3. เด็กชายชานน  สมหวังได้
4. เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง
5. เด็กหญิงพนิดา  พรมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด
7. เด็กหญิงสาลิกา  พูลสมบัติ
8. เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ
9. เด็กชายอนุศักดิ์  โกจินอก
 
1. นางสาวสมคิด  ควบคุม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอลิสา  โลสันเทียะ
 
1. นายวัชระ  ศรีผง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชญา  บัวละพา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชูโคกกรวด
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ในสันเทียะ
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีประหลาด
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนุชนารถ  นมขุนทด
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิศา  เกษมณีย์
2. เด็กหญิงวิชุอร  คันทา
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จาบจันทึก
 
1. นางสวนิต  จันทร์เพ็ญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  แล่นเชย
2. เด็กหญิงหยดน้ำ  ครูห้วย
 
1. นายวิศาล  ฉายากุล
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  คันทา
2. เด็กชายภูฤทธิเดช  โกจินอก
 
1. นายวิศาล  ฉายากุล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สพร
2. เด็กชายธนกร  โฉมงาม
3. เด็กชายวิรัตน์  กิ่งชา
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
2. นายวิศาล  ฉายากุล
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  เกรงสำโรง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เหง่าทอง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  หรั่งฤทธิ์
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก
2. นายวิศาล  ฉายากุล
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัจจพล  การรุ่งเรือง
 
1. นายอภิษฎา  เอกจันทึก