สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุจินธรา   สมสาย
2. เด็กหญิงสุพัตตรา   มาหิรัญ
 
1. นางสวงษ์   ศรีอวบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์   มาลาพิทักษ์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   เรืองจินดา
3. เด็กหญิงจุฑาปนีย์   ศรีไพโรจน์
4. เด็กชายชนะพล  อุ่นคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา   ประเสริฐทรัพย์
6. เด็กหญิงชลธิชา   ควรสง่า
7. เด็กชายชัยธวัช   น้องเดชา
8. เด็กชายทรงยศ   แดงสูงเนิน
9. เด็กชายทวีสิน    กงสะเด็น
10. เด็กหญิงธนพร   สิงห์อนันต์
11. เด็กหญิงธนิตา    กำพูชาติ
12. เด็กหญิงนารี   ทองศรี
13. เด็กชายพงศกร   ภักดีผล
14. เด็กหญิงพิณลดา   แก้ววิสัย
15. เด็กหญิงภคพร   ช้อนทอง
16. เด็กชายภาณุวิชญ์   ขันซ้าย
17. เด็กหญิงมณีกาญจน์   โคสวัสดิ์
18. เด็กหญิงวรพิชชา   แก้วมา
19. เด็กหญิงศุจินธรา   สมสาย
20. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์   เทียนมาลี
21. เด็กชายสหรัฐ   แสนปาง
22. เด็กหญิงสุพัตตรา   มาหิรัญ
23. เด็กชายสุรสิงห์   สาวิสิทธิ์
24. เด็กชายอนุพงษ์   บุตตะโม
25. เด็กหญิงอรปรีดา   ดวงเพ็ชร
26. เด็กหญิงแพรวา   เขียวสมอ
 
1. นายปิยะ   ฉิมมา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิณลดา  แก้ววิลัย
2. เด็กหญิงภคพร  ช้อนทอง
 
1. นางสาวชโลธร   บรรเทาทุกข์
2. นางสาวแสงเดือน   เพ็ชรบุรี
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายธวัฒชัย   ทิพสอน
2. เด็กหญิงนุชจรี  โสภา
3. เด็กชายวิทวัส   พะวงศ์จิตร์
 
1. นางปิยะมาศ   ช้อนทอง
2. นางสาวสาวิตรี   รักษารมย์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายปฐวี   ทองศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี   รักษารมย์