สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพวัลย์   เหลาโคตร
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ใบชา
 
1. นางกำไลทิพย์   รักษารมย์
2. นางสาวแสงเดือน   เพ็ชรบุรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายภาณุวิชญ์   ขันซ้าย
2. เด็กหญิงวรพิชชา   แก้วมา
 
1. นางกำไลทิพย์   รักษารมย์
2. นางสาวชโลธร   บรรเทาทุกข์