สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชวนยิ้ม
2. เด็กหญิงพรวิลัย   เหล่าภู
3. เด็กหญิงสุภัชญา   แก้วเชียงหวาง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธิตา   บัวเรือง
2. เด็กหญิงวราวรรณ   จันทร์ขิ่น
3. เด็กหญิงวริศรา   เอี้ยงสูง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายชยพัทร์  พานตะโก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    โจทย์จันทร์
3. เด็กชายเฉลิม   โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวภัทร  น้อยฉลาด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   ชวนยิ้ม
3. เด็กหญิงเขมนิตย์   จากเทียม
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์