สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง สโรชา  นาคศิริ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เกตุภูงา
3. เด็กหญิงสุภัชญา  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางสาวพลอยนภัส   แก้วจรัสวงษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธิติพร   หวังผล
 
1. นางอรนุช   อวธานนท์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพรวิลัย   เหล่าภู
2. เด็กหญิงเนตรนารี  คงไพศานต์
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายจิรภัทร  มีทา
2. เด็กหญิงธีรีศรา  มาระศรี
3. เด็กชายนิรันดร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวรมินตรา  โมกขศักดิ์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนวศรณ์   นาคศิริ
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  บรรจง
2. เด็กชายวรพล  ชวนยิ้ม
3. เด็กชายวรวิทย์  ภักดีโชติ
 
1. นางสาวณิชานันท์  ก้อนนิล