สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายณิชพงษ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงศศิตา   ศรีวารี
 
1. นายจรัญ   แจ่มจันทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิดาภา   เกตุภูงา
 
1. นางสาวพลอยนภัส   แก้วจรัสวงษา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชวนยิ้ม
2. เด็กหญิงพรวิลัย  เหล่าภู
3. เด็กหญิงสุภัชญา  แก้วเขียวหวาง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา