สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง สโรชา  นาคศิริ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เกตุภูงา
3. เด็กหญิงสุภัชญา  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางสาวพลอยนภัส   แก้วจรัสวงษา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธิติพร   หวังผล
 
1. นางอรนุช   อวธานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายณิชพงษ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงศศิตา   ศรีวารี
 
1. นายจรัญ   แจ่มจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายสหรัฐ   กลิ่นพยอม
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   โมกขศักดิ์
 
1. นางสาวพลอยนภัส   แก้วจรัสวงษา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงพรวิลัย   เหล่าภู
2. เด็กหญิงเนตรนารี  คงไพศานต์
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลนิชา   ศรีวารี
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พืชสิงห์
 
1. นางสาวรมินตรา   โมกขศักดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายจิรภัทร  มีทา
2. เด็กหญิงธีรีศรา  มาระศรี
3. เด็กชายนิรันดร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวรมินตรา  โมกขศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิดาภา   เกตุภูงา
 
1. นางสาวพลอยนภัส   แก้วจรัสวงษา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชวนยิ้ม
2. เด็กหญิงพรวิลัย   เหล่าภู
3. เด็กหญิงสุภัชญา   แก้วเชียงหวาง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ชวนยิ้ม
2. เด็กหญิงพรวิลัย  เหล่าภู
3. เด็กหญิงสุภัชญา  แก้วเขียวหวาง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพุทธิตา   บัวเรือง
2. เด็กหญิงวราวรรณ   จันทร์ขิ่น
3. เด็กหญิงวริศรา   เอี้ยงสูง
 
1. นางชัญญามนตร์   แก้ววงษา
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายชยพัทร์  พานตะโก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    โจทย์จันทร์
3. เด็กชายเฉลิม   โพธิ์น้อย
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวภัทร  น้อยฉลาด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   ชวนยิ้ม
3. เด็กหญิงเขมนิตย์   จากเทียม
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงนวศรณ์   นาคศิริ
 
1. นางสาวเอื้อมพร   ศรีอนงค์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  บรรจง
2. เด็กชายวรพล  ชวนยิ้ม
3. เด็กชายวรวิทย์  ภักดีโชติ
 
1. นางสาวณิชานันท์  ก้อนนิล