สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงอรุณี   พวงพันธ์
 
1. นางทัศน์กานต์  ตนพรมรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีเปารยะ
2. เด็กหญิงวันวิสา  นาวิเศษ
3. เด็กหญิงสนธญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จั่นเพ็ชร
5. เด็กหญิงอัมพร  บุญธรรม
 
1. นายพงษ์เฉลิม  ตนพรมรัมย์
2. นางสาวทัศกานต์  ตนพรมรัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กชายบุริมนาถ  ไกรแสงศรี
 
1. นายธวัช  บัวสุวรรณ