สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงอรุณี   พวงพันธ์
 
1. นางทัศน์กานต์  ตนพรมรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูรินท์  คำหอม
 
1. นางวันทนา   เตชารัตนกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีเปารยะ
2. เด็กหญิงวันวิสา  นาวิเศษ
3. เด็กหญิงสนธญา  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จั่นเพ็ชร
5. เด็กหญิงอัมพร  บุญธรรม
 
1. นายพงษ์เฉลิม  ตนพรมรัมย์
2. นางสาวทัศกานต์  ตนพรมรัมย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 25 1. เด็กชายบุริมนาถ  ไกรแสงศรี
 
1. นายธวัช  บัวสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีเปารยะ
2. เด็กหญิงละเมียด  กองพันธ์
3. เด็กหญิงสตรี  บุญรอด
4. เด็กหญิงสนธญา  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จั่นเพ็ชร
6. เด็กหญิงอัมพร  บุญธรรม
 
1. นายพงษ์เฉลิม  ตนพรมรัมย์
2. นางทัศน์กานต์  ตนพรมรัมย์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปิยะพร  ช่างทอง
 
1. นางศรีเรียง  พานทอง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐพี  งามผลดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขวัญมาก
3. เด็กชายอนันต์  แซ่โค้ว
 
1. นางวันทนา  เตชารัตนกุล