สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงแพรวา  จันทาสี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐชนน  จันทรมาศ
2. เด็กชายภูมิรพี  จันทร์ศรี
3. เด็กชายสุระศักดิ์  แสงฤดี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สูงแข็ง
 
1. นางพรรณปพร  สุทธิใจ