สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤพร  สุดวรรค
2. เด็กหญิงปาลิตา  อิ่มกระจ่าง
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีลาสา
2. เด็กชายภคพรรณ  รอดลันดา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุดา
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงพิมาย
2. เด็กชายปรเมษ  เดชสีมา
3. เด็กหญิงพัชราพา  ยิ่งชาติ
 
1. นางอรรถณีย์  เพ็งชะตา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงทิพยภา  สิงห์เล็ก
 
1. นางวรรณา  คุมมานนท์