สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤพร  สุดวรรค
2. เด็กหญิงปาลิตา  อิ่มกระจ่าง
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชัยศร
 
1. นางเกศแก้วลักษณา  กฤชอดุลยวิทย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีลาสา
2. เด็กชายภคพรรณ  รอดลันดา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุดา
 
1. นางลัดดา  เรืองเดช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงแพรวา  จันทาสี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐชนน  จันทรมาศ
2. เด็กชายภูมิรพี  จันทร์ศรี
3. เด็กชายสุระศักดิ์  แสงฤดี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  เอกอัครกุล
 
1. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ผงผัน
 
1. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวิยา  รักษ์ดีช่วย
 
1. นางสาววรามน  บุญเจริญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงพิมาย
2. เด็กชายปรเมษ  เดชสีมา
3. เด็กหญิงพัชราพา  ยิ่งชาติ
 
1. นางอรรถณีย์  เพ็งชะตา
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงทิพยภา  สิงห์เล็ก
 
1. นางวรรณา  คุมมานนท์
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สูงแข็ง
 
1. นางพรรณปพร  สุทธิใจ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาทิตย์  ปล้องมะณี
 
1. นายสมชาย  บารมี