สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาทศรีทา
2. เด็กชายสยาม  งามศักดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  เปียทอง
 
1. นางถาวร  เมาฬี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญา  คำหงษา
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  เข็มนาค
2. เด็กหญิงณัฐญา  คำหงษา
3. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ขจร
5. เด็กหญิงรจนา  มะโนหาญ
6. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
7. เด็กชายวีรภาพ  ศรีเสถียร
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
9. เด็กหญิงอัคริมา  เรืองจันทร์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วีรวัฒน์
 
1. นายเสกสม  อินทสนธิ์
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ์