สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กชายนธวัช  เฉลิมชวลิต
 
1. นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  สมชะนะ
 
1. นายสุขสวัสดิ์  ศิริสุนทรกมล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกชกร  อาสาพันธ์
2. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  แสวงนอก
3. เด็กชายสุวิมล  รักวงศ์ไทย
 
1. นางอัมพรรัตน์  เตอุตะลวง