สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเขียว
 
1. นางถาวร  เมาฬี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชัยยศ  เจือนาค
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คงสมบูรณ์
 
1. นางอัมพรรัตน์  เตอุตะลวง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงญาดา  เอมสวัสดิ์
 
1. นายสุขสวัสดิ์  ศิริสุนทรกมล