สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเขียว
 
1. นางถาวร  เมาฬี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 36 1. เด็กชายนธวัช  เฉลิมชวลิต
 
1. นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  สมชะนะ
 
1. นายสุขสวัสดิ์  ศิริสุนทรกมล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชัยยศ  เจือนาค
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คงสมบูรณ์
 
1. นางอัมพรรัตน์  เตอุตะลวง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงญาดา  เอมสวัสดิ์
 
1. นายสุขสวัสดิ์  ศิริสุนทรกมล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาทศรีทา
2. เด็กชายสยาม  งามศักดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  เปียทอง
 
1. นางถาวร  เมาฬี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐญา  คำหงษา
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
 
1. นายสมชาย  รักญาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  เข็มนาค
2. เด็กหญิงณัฐญา  คำหงษา
3. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
4. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ขจร
5. เด็กหญิงรจนา  มะโนหาญ
6. เด็กหญิงรจนี  มะโนหาญ
7. เด็กชายวีรภาพ  ศรีเสถียร
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ชุตินทรเดช
9. เด็กหญิงอัคริมา  เรืองจันทร์
10. เด็กหญิงเยาวเรศ  วีรวัฒน์
 
1. นายเสกสม  อินทสนธิ์
2. นายสมชาย  รักญาติ
3. นางสาวชุวลี  ตั้งสุวรรณ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายชินวัตร  เฉลิมชวลิต
2. เด็กชายสรวิศ  คำแดง
 
1. นางสาวอรชา  ประสาทชัย
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กชายกิตติชัย  แดงป้อม
2. เด็กชายพัทธนันท์  ก่ายกอน
3. เด็กชายสุกลวัฒน์  พารอด
 
1. นางสุภาพ  ม่วงแก้ว
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกชกร  อาสาพันธ์
2. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  แสวงนอก
3. เด็กชายสุวิมล  รักวงศ์ไทย
 
1. นางอัมพรรัตน์  เตอุตะลวง