สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงษ์
2. เด็กชายธวัฒชัย   มีธุ
3. เด็กหญิงพิมพิมล  ใบเงิน
 
1. นางสาวปวีณา  พรมจารี
2. นางสาวกมลทิพย์  ใยรีอ่าง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงทาริกา  โทน้อย
2. เด็กหญิงนฤมล  ปั้นตั้น
3. เด็กหญิงพัชลีวรรณ  เขียวสกุลณี
 
1. นางภานิชา  แสวงผล
2. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงดาริกา  โทน้อย
2. เด็กหญิงนิภาฎา  ทิพย์ศรีบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  ถันสูงเนิน
 
1. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
2. นางภานิชา  แสวงผล