สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แถวสุวรรณ์
 
1. นางกชกร   รุ่งหัวไผ่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนิภาฎา  ทิพย์ศรีบุตร
2. เด็กหญิงวริศรา  ถันสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตะสอน
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใยรีอ่าง
2. นางสาวปวีณา  พรมจารี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนวุฒิ  ศิรินุช
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุหลาบ
 
1. นางภานิชา  แสวงผล