สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แถวสุวรรณ์
 
1. นางกชกร   รุ่งหัวไผ่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงนิภาฎา  ทิพย์ศรีบุตร
2. เด็กหญิงวริศรา  ถันสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ตะสอน
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใยรีอ่าง
2. นางสาวปวีณา  พรมจารี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาริกา  โทน้อย
2. เด็กชายพชรพล  ศรีสม
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร   หมั่นการไถ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใยรีอ่าง
2. นางสาวปวีณา  พรมจารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิภา  ลาวงษ์
 
1. นางอังสนา  ปานชาลี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนวุฒิ  ศิรินุช
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุหลาบ
 
1. นางภานิชา  แสวงผล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงษ์
2. เด็กชายธวัฒชัย   มีธุ
3. เด็กหญิงพิมพิมล  ใบเงิน
 
1. นางสาวปวีณา  พรมจารี
2. นางสาวกมลทิพย์  ใยรีอ่าง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัฒชัย  มีธุ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กุหลาบ
 
1. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่
2. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวุฒิ  ศิรินุช
2. เด็กหญิงอลิษา  โภชนา
 
1. นางภานิชา  แสวงผล
2. นางสาวปวีณา  พรมจารี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมั่นการไถ
 
1. นางกชกร  รุ่งหัวไผ่
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงทาริกา  โทน้อย
2. เด็กหญิงนฤมล  ปั้นตั้น
3. เด็กหญิงพัชลีวรรณ  เขียวสกุลณี
 
1. นางภานิชา  แสวงผล
2. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงดาริกา  โทน้อย
2. เด็กหญิงนิภาฎา  ทิพย์ศรีบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  ถันสูงเนิน
 
1. นางพิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์
2. นางภานิชา  แสวงผล