สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองครก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  งามริต
3. เด็กหญิงชนิสา  ศรีไพร
4. เด็กหญิงทิตยา  ทองสน
5. เด็กชายธีระศักดิ์  กุลกนก
6. เด็กชายนรภัทร  งามสมชนม์
7. เด็กหญิงนิรสา  เปรมรุ่ง
8. เด็กหญิงปณิชา  กุลประเสริฐ
9. เด็กหญิงปนัดดา  หวานสูงเนิน
10. เด็กชายพีรดนย์  เบิกบาน
11. เด็กชายภาคภูมิ  ทองศรีกล่ำ
12. เด็กหญิงรพีพรรณ  กองพันธ์
13. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์ศรี
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  คัชกร
15. เด็กหญิงสุพิชยา  พันธุ์ดี
16. เด็กหญิงสุวิมล   ภูธร
17. เด็กหญิงอารยา  โพธิผล
18. เด็กชายอิทธิวัฒน์  ทองสนิท
19. เด็กชายเกล้าจันทร์  ลำถึงแสน
20. เด็กหญิงโยธกา  พันธุ์เธียร
 
1. นายวัชรากร  วัฒนากูล